Algemeen

Deciderwinkel.be is de benaming en domeinnaam van de webwinkel die eigendom is van Deciderwinkel.be met maatschappelijk zetel te Consciencestraat 16, 2330 Merksplas en ingeschreven met het ondernemingsnummer 0673.683.410. De klant kan via voornoemde webwinkel, cider en aanverwante artikelen aankopen. De koopovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de “on-line” bestelling door de klant gevalideerd wordt met een orderbevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Deciderwinkel.be. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Deciderwinkel.be als leverancier van goederen optreedt. De algemene voorwaarden worden door de klant, die erkent de algemene voorwaarden gelezen te hebben, aanvaard op het ogenblik dat zijn/haar bestelling wordt gevalideerd middels een orderbevestiging door Deciderwinkel.be. Deciderwinkel.be is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van een reden aan de klant medegedeeld. De algemene voorwaarden van Deciderwinkel.be heffen de algemene voorwaarden van de klant of een derde op. Afwijkingen zijn enkel inroepbaar middels schriftelijke bevestiging vanwege Deciderwinkel.be ook al komen ze voor op de documenten die uitgaan van de klant of een derde. In het geval van een toegestane afwijking blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking geldt. Door verbinding te maken met de website van Deciderwinkel.be verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. De administratie van Deciderwinkel.be geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de koper gesloten koopovereenkomsten en gedane betalingen en van door Deciderwinkel.be verrichte leveringen. Deciderwinkel.be en de koper erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Prijzen

De op de webwinkel aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, maar exclusief de verzendingskosten. De verzend- en leveringskosten zijn voor de klant en worden berekend op het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. De verzend- en leveringskost wordt afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag en per bestelling. In sommige gevallen is sprake van promotieprijzen. Promotieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zolang de voorraad strekt. Op de toepassing van deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. Promotieprijzen zijn nooit cumulatief met eventuele andere kortingen of gunstvoorwaarden. Deciderwinkel.be kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deciderwinkel.be behoudt zich bovendien het recht voor om prijzen te wijzigen voor nog te leveren waren, wanneer de kost van productie en/of commercialisatie van de te verkopen waren is gestegen.

Betaling

Betalingen door de klant geschiedt bij de bestelling van de goederen door middel van: – een bankoverschrijving (Bij bestelling ontvangt u dan het referentienummer dat vermeld moet worden bij de overschrijving); – een Bankkaart (Bancontact, Visa, Mastercard) – een contante betaling bij levering of afhaling.

Voorraad

Deciderwinkel.be behoudt zich het recht o.a. bij het wisselen van een nieuwe jaargang de klant op te hoogte te brengen van deze wijziging na de bestelling. De beschikbare hoeveelheden op de website zijn louter informatief en kunnen wijzigen met de werkelijkheid. Deciderwinkel.be behoudt zich het recht een product niet te kunnen leveren daar deze niet meer op voorraad blijkt te zijn. In de mate van het mogelijke zal Deciderwinkel.be de klant verwittigen in geval de leveringsdatum niet gerespecteerd kan worden. Eventueel heeft de klant de mogelijkheid de bestelling gedeeltelijk of volledig te annuleren en dit zonder bijkomende kosten wanneer de levering is dat geval niet binnen de 30 dagen kan geschieden.

Levering en leveringstijd

Deciderwinkel.be zal zich inspannen om de op de webwinkel vermelde levertijden te respecteren en streeft ernaar de bestelling binnen tien dagen na ontvangst van de betaling af te leveren. Deciderwinkel.be kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor een levering te laat aankomt of een pakket dat verloren raakt door derden, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Onder voorbehoud van hetgeen is bepaald in de tevreden of geld terug”-garantie, die later in deze voorwaarden beschreven is, is een levering buiten de indicatieve termijn geen grond tot weigering van de koopwaar, noch vormt het een motief tot prijsvermindering of schadevergoeding. Na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, zullen de bestelde goederen worden afgeleverd op het afleveradres zoals aan Deciderwinkel.be doorgegeven door de klant. Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat de klant wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. De klant wordt verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling tevens de contactgegevens te vermelden (telefoonnummer, emailadres,…) en te laten registreren waarop hij/zij bereikbaar is. De vermelde levertijden doen in hoofde van Deciderwinkel.be geenszins een resultaatverbintenis ontstaan doch enkel een inspanningsverbintenis.  Voor misverstanden, gebreken, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Deciderwinkel.be, dan wel tussen Deciderwinkel.be en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Deciderwinkel.be, is Deciderwinkel.be niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Deciderwinkel.be.

Deciderwinkel.be is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Deciderwinkel.be gedragen. Deciderwinkel.be verzendt geen artikelen naar postbusadressen. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd nadat het werd verstuurd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Het is belangrijk dat de klant bij ontvangst van zijn/haar producten controleert of deze conform de bestelling geleverd werden, en als dat niet zo is, op de afleverbon aangeeft wat er niet klopt, waarna deze bon door de klant ondertekend moet worden. Bij gebrek aan dergelijk voorbehoud worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de klant als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken en/of beschadigingen. De klant draagt vanaf dit ogenblik het risico. Bestellingen worden afgehaald, uitgeleverd via het eigen vervoer van Deciderwinkel.be of via een externe transportfirma.

Eigendomsvoorbehoud

De bestelde producten worden geleverd onder de essentiële voorwaarde dat de eigendom van de verkochte waren slechts aan de koper wordt overgedragen na volledige betaling van de aan Deciderwinkel.be verschuldigde bedragen. Alle risico’s betreffende de producten zijn ten laste van de koper vanaf het ogenblik waarop deze producten hem ter beschikking worden gesteld. Het risico tijdens het transport van de door de koper gekochte producten is voor Deciderwinkel.be en/of de door haar ingeschakelde derden.

Plaats van levering

De levering, wordt geacht te gebeuren op de plaats door de klant aangegeven en zoals opgenomen in zijn/haar bestelling.

Klachten

Alle opmerkingen betreffende de factuur of de geleverde goederen moeten binnen de 8 kalenderdagen bekend worden gemaakt aan Deciderwinkel.be via mail: Kristof@deciderwinkel.be. Wanneer producten schade berokkenen kan Deciderwinkel.be uitsluitend aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet. Daarenboven is de aansprakelijkheid van Deciderwinkel.be, behoudens voor bedrog, in alle gevallen beperkt tot de gefactureerde en betaalde sommen met betrekking tot de geleverde waren die de schade veroorzaakten.

Annulering koopovereenkomst

Aanvaarding van de artikelen dekt alle zichtbare gebreken. Deciderwinkel.be verbindt zich er enkel toe de aangekochte artikelen gedeeltelijk of volledig terug te nemen en om te ruilen indien de kwaliteit duidelijk gebrekkig is. De artikelen moeten teruggezonden worden in de originele verpakking, vergezeld met een rekening/kasticket en dit tot maximum 2 maanden na de aankoop. De uiteindelijke eindbeslissing over de omruiling ligt te allen tijde bij Deciderwinkel.be.

Recht op teruggave. Niet goed, geld terug!

Deciderwinkel.be biedt de klant 14 kalenderdagen de tijd om de bestelde artikelen terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten. Deze termijn start van zodra de klant de afleverbon heeft ondertekend. Het recht op teruggave voorziet dat enkel goederen die opnieuw verkocht kunnen worden door Deciderwinkel.be, kunnen worden teruggezonden. Onvolledige, beschadigde of vuile producten worden niet teruggenomen. Van zodra de klant gebruik maakt van zijn/haar recht op teruggave, engageert Deciderwinkel.be zich om het bedrag van de geretourneerde bestelling terug te betalen binnen een termijn van maximum 30 dagen. Deciderwinkel.be aanvaardt geen “Tevreden of geld terug” retour voor de volgende producten:

Geopende flessen die toch niet proefde naar de persoonlijke verwachtingen. Enkel gesloten flessen kunnen worden geretourneerd ter creditering.

Onvolledige, beschadigde of vuile artikels.

Kelderresten

Flessen waarvan het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt

Teruggestuurde goederen worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun gesloten originele verpakking, zonder beschadigingen aan de fles en etiket.

Privacy

De persoonlijke gegeven die de klant Deciderwinkel.be bezorgd heeft, worden enkel opgenomen in de bestanden van Deciderwinkel.be. Zij worden verwerkt teneinde het beheer van onze webwinkel te verzekeren, alsook om de klant in te lichten inzake onze artikelen, diensten en promoties. De klant heeft ten allertijden (via zijn persoonlijke login en paswoord of op aanvraag) toegang tot zijn/haar gegevens op de webshop van Deciderwinkel.be om ze te consulteren, te verbeteren, te wijzigen of te schrappen. Indien de klant niet gewenst gecontacteerd te worden door Deciderwinkel.be voor commerciële of publicitaire doeleinden, dient hij dit te melden via Kristof@deciderwinkel.be

Leeftijdsrestrictie

Gezien de wettelijke minimumleeftijd voor het kopen van alcohol bepaald is op 16 jaar en voor sterke dranken op 18 jaar, is het ten strengste verboden cider of andere dranken uit ons aanbod te bestellen voor deze leeftijdsgroepen. Deze transacties zullen enkel plaatsvinden als we zeker zijn dat aan de leeftijdsvoorwaarden voldaan wordt.   Indien er twijfel mocht bestaan over de leeftijd van de afnemer op het moment van levering  of afhaling  wordt gevraagd dit te verifiëren. Indien de afnemer ons op geen enkele wijze kan verifiëren dat hij wel degelijk de minimumleeftijd van 16 of 18 jaar heeft bereikt; eigenen wij ons het recht toe de transactie te annuleren.

Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Deciderwinkel.be en de klant is het Belgisch recht van toepassing ongeacht het land waaruit de bestelling wordt geplaatst. Bij eventuele geschillen zullen deze ter berechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in het gebied waar de maatschappelijke zetel van Deciderwinkel.be  gevestigd is.